Phá dỡ cải tạo, cải tạo công trình, phá dỡ công trình, sửa nhà, cải tạo nhà, thi công phá dỡ.